Visie en doelstellingen

Vergunning

Karbonkeltje is een v.z.w., vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf is lid van het Vlaams Welzijnsverbond. We werken vanuit een christelijke visie op zorg en opvoeding.

Visie

Als kinderdagverblijf willen we een hoogstaande kwalitatieve opvang bieden aan kinderen vanaf 2 maanden tot de kleuterschoolleeftijd. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen met een beperking, chronische ziekten en/of ontwikkelingsproblemen. Als basis voor ons opvoedkundig model steunen wij ons op de kwaliteitscriteria die door Kind en Gezin opgesteld zijn. Kind en Gezin oefent toezicht uit op het pedagogisch functioneren in het kinderdagverblijf en adviseert waar nodig.

Onze aandacht gaat vooral uit naar:

Doelstellingen

Ten eerste hebben wij aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van het kind en we proberen die via de volgende factoren te verhogen:

Ten tweede levert het kinderdagverblijf een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De diverse ontwikkelingsdomeinen worden gestimuleerd:

  1. De sociaal-emotionele ontwikkeling
  2. De cognitieve ontwikkeling
  3. De motorische ontwikkeling
  4. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Tot slot zorgen we voor een gezonde en veilige omgeving zodat elk kind zich fysiek en psychisch goed voelt in de opvangsituatie.

Samenwerking met ouders

Wij willen intensief samenwerken met de ouders om ervoor te zorgen dat de thuissituatie en de opvangsituatie elkaar kunnen aanvullen en verrijken en dit met oog op een optimale ontwikkeling van het kind. Ouders blijven "eerste opvoeder" van het kind.

De begeleidsters en de ouders zijn partners in de opvoeding van de kinderen. Door de dagelijkse contacten met de begeleidsters worden de ouders op de hoogte gehouden over de ontwikkeling, de vorderingen en het verblijf van hun kind in het kinderdagverblijf. Wij geven ondersteunende informatie in een persoonlijk heen-en weerboekje. Hierin noteren de ouders en begeleiders dagelijks de gewoontes van het kind. Er worden praktische weetjes, zoals informatie over het slaap- en eetmoment, doorgeven tussen het kinderdagverblijf en de ouders.